Skip to main content

Are you a real stickler for detail? Does having the right things in the right place at the right time make you happy? Are you a filing king or queen? We need your help!

ICE is looking for a part time specialist administrator to join the team. This position will be dedicated to reporting and claiming the KPIs of our Welsh Government and ERDF funded Hubs contract.

The contract is part of the drive to encourage and support entrepreneurialism across Wales, ICE has established a thriving and impactful Hub in the South East of Wales.

The responsibilities for the new job role are based on three key areas of focus:

 

The candidate will have a background in administration and will have some experience of the managing databases and CRMs. Elements of this job will require contacting Hub clients so some customer service experience would be handy. The candidate will be able to stick to deadlines and manage their own workflow.

Your basecamp will be Caerphilly, however this is a flexible role. This flexible role also means the right candidate will have the ability to choose their own hours and days of working.

This flexible role could suit an entrepreneur or sole trader looking to supplement their income.

Hourly rate for this position – £13.00, working 16 hours per week on a flexible shift pattern.

This position is permanent and fixed until October 2021 with scope to extend the contract past that date.

This post has been funded by the European Regional Development Fund, through the Welsh Government.

If you want more information, please contact us on 02920 140 040, or send us a CV to apply – [email protected]. Applications close on Friday 18th October 2019.

Good luck!


 

Ydych chi’n un sy’n craffu ar fanylion? Ydy sicrhau bod y pethau iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn yn eich gwneud chi’n hapus? Ydych chi’n ffeiliwr o fri? Mae angen eich help arnom!

Mae ICE yn chwilio am weinyddwr arbenigol rhan-amser i ymuno â’r tîm. Bydd y swydd hon yn cynnwys cofnodi a hawlio Dangosyddion Perfformiad Allweddol ein contract Canolfannau sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac ERDF.

Mae’r contract yn rhan o’r ymgyrch i annog a chefnogi entrepreneuriaeth ledled Cymru ac mae ICE wedi sefydlu Canolfan sy’n ffynnu ac yn cael effaith yn Ne-ddwyrain Cymru.

Mae cyfrifoldebau’r swydd newydd yn seiliedig ar dri maes allweddol:

Bydd gan yr ymgeisydd gefndir ym maes gweinyddu a rhywfaint o brofiad o reoli cronfeydd data a systemau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid. Bydd elfennau o’r swydd hon yn golygu cysylltu â chleientiaid y Ganolfan felly byddai rhywfaint o brofiad mewn gwasanaethau i gwsmeriaid yn ddefnyddiol. Bydd yr ymgeisydd yn gallu cadw at derfynau amser a rheoli ei lif gwaith ei hun.

Bydd eich pencadlys yng Nghaerffili, ond mae hon yn swydd hyblyg. Mae’r swydd hyblyg hon yn golygu y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael dewis yr oriau a’r dyddiau mae’n gweithio.

Gallai’r swydd hyblyg hon fod yn addas ar gyfer entrepreneur neu unig fasnachwr sy’n dymuno ychwanegu at ei incwm.

Cyfradd fesul awr ar gyfer y swydd hon – £13.00, gan weithio 16 awr yr wythnos gyda phatrwm shifft hyblyg.

Mae’r swydd hon yn barhaol ac yn sefydlog tan fis Hydref 2021, gyda’r cyfle i ymestyn y contract y tu hwnt i’r dyddiad hwnnw.

Mae’r swydd hon yn cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth neu i weld disgrifiad ffurfiol o’r swydd, cysylltwch â ni ar 02920 140 040, neu anfonwch eich CV atom i wneud cais – [email protected]. Bydd y cyfnod ymgeisio yn dod i ben ddydd Gwener 18 Hydref 2019.

Pob lwc

 

Image result for business wales logo