Polisi Preifatrwydd - Welsh ICE

Polisi Preifatrwydd

EIN POLISI PREIFATRWYDD A COOKIES

Preifatrwydd

Mae Welsh ICE wedi ymrwymo i barchu eich preifatrwydd a phreifatrwydd pob Canolfan Arloesi Menter yng Nghymru Cyf (iâ Cymru). Bydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio i gyflawni’r gwasanaethau angenrheidiol ac yn ein galluogi i wella sut rydym ni, fel sefydliad, yn cyfathrebu â chi.

Os oes gennych gwestiwn am y data rydym yn ei storio, ein manylion cyswllt yw:

Rachel Harris
Innovation Centre for Enterprise in Wales Ltd (Welsh ICE)
Britannia House
Caerphilly Business Park
Caerffili
CF83 3GG
rachel@welshice.org
02920 140 040

Bydd y wybodaeth a gasglwn amdanoch yn cael ei defnyddio’n gyfreithlon yn unig (yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 a’r rheoliad diogelu data cyffredinol 2018). Cedwir yr holl ddata yn y Deyrnas Unedig yn unig, neu fe’u trosglwyddir i ‘ wledydd trydydd parti ‘ yn unig lle mae ‘ digonolrwydd diogelwch ‘ neu ardystiad penodol fel y’i diffinnir gan y GDPR wedi’i gadarnhau.

Ni chaiff y wybodaeth hon ei datgelu i unrhyw un y tu allan i Ganolfan Arloesi Menter yng Nghymru Cyf (Welsh ICE) neu ei chwmnïau cysylltiedig, ei phartneriaid, a chwmnïau eraill y mae Canolfan Arloesi Menter yng Nghymru Cyf (Welsh ICE) wedi trefnu gwasanaethau er eich lles chi.

Rydym yn disgwyl i’r wybodaeth a gedwir gennym fod yn gywir ac yn gyfoes. Mae gennych yr hawl fel unigolyn i ddarganfod pa wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi a gwneud newidiadau os oes angen; Mae gennych yr hawl hefyd, gan dybio nad ydym yn rhwym wrth y gyfraith i wrthod, gofyn i ni roi’r gorau i ddefnyddio’r wybodaeth. I gael gwared ar eich gwybodaeth neu ei hunioni, cysylltwch â rachel@welshice.org.

Gall y math o wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch chi, a byddwch yn ei ddarparu’n wirfoddol i ni ar y ffurflen hon ar y wefan/tanysgrifio i gylchlythyr gynnwys:

* Eich enw

* Rhif (au) ffôn

* Cyfeiriad e-bost

Efallai y byddwn, wrth ddelio â chi ymhellach, yn ymestyn y wybodaeth hon i gynnwys eich cyfeiriad, pryniannau, gwasanaethau a ddefnyddir, a thanysgrifiadau, cofnodion o sgyrsiau a chytundebau a thrafodion taliadau.

Nid ydych o dan ofyniad statudol na chytundebol i roi eich gwybodaeth bersonol i ni; Fodd bynnag, mae angen o leiaf yr wybodaeth uchod er mwyn i ni ddelio â chi fel aelod o ICE posibl mewn modd effeithlon ac effeithiol.

Mae’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn seiliedig ar eich caniatâd penodol y byddwn wedi ei nodi ar y pwynt y darparwyd y wybodaeth i ddechrau, felly ni fyddwn yn storio, prosesu na throsglwyddo eich data y tu allan i’r partïon a nodir uchod oni bai fod gennym rheswm cyfreithlon priodol dros wneud hynny. Oni bai ein bod wedi ein rhwystro rhag gwneud hynny o dan y gyfraith, mae gennych yr hawl i ddileu eich caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni a gofyn am i’r prosesu eich manylion gael ei gyfyngu neu ei ddileu.

Oni bai ei bod yn ofynnol fel arall yn ôl y gyfraith, bydd eich data’n cael ei storio am gyfnod o 3 blwyddyn ar ôl ein cyswllt olaf â chi, a bydd hynny’n cael ei ddileu.

 

DIOGELU GWYBODAETH BERSONOL

Mae Innovation Centre for Enterprise in Wales ltd (Welsh ICE) yn cymryd rhagofalon, gan gynnwys mesurau gweinyddol, technegol a ffisegol, i ddiogelu eich data rhag colled, lladrad, a chamddefnyddio, yn ogystal ag yn erbyn mynediad anawdurdodedig, datgeliad, newid, a dinistr.

Mae’r Innovation Centre for enterprise in Wales ltd (Welsh ICE) yn defnyddio ymdrechion safonol y diwydiant i ddiogelu cyfrinachedd data, gan gynnwys amgryptio, waliau tân ac SSL (haen socedi diogel). Rydym wedi gweithredu rheolaethau diogelwch gweinyddol, technegol a chorfforol rhesymol i amddiffyn rhag colli, camddefnyddio, neu newid eich data.

 

COOKIES

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis – ffeiliau testun bach yw’r rhain sy’n cael eu gosod ar eich dyfais i helpu’r wefan hon i ddarparu profiad gwell i’r defnyddiwr. Yn gyffredinol, mae cwcis yn cael eu defnyddio i gadw dewisiadau defnyddwyr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel cartiau siopa, a darparu data olrhain dienw i geisiadau trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn well. Fodd bynnag, efallai y byddai’n well gennych analluogi cwcis ar y safle hwn ac ar eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis yn eich porwr. Awgrymwn ymgynghori ag adran gymorth eich porwr neu gymryd golwg ar wefan am gwcis sy’n cynnig arweiniad ar gyfer pob porwr modern.

 

GOOGLE ANALYTICS

Mae’r wefan hon yn gosod cwcis “parti cyntaf” drwy ei defnydd o Google Analytics. Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddarparu i ni Analytics safle nad ydynt yn bersonol, a fydd yn ei dro yn ein helpu i wella’r wefan hon. Mae tracio Google Analytics yn defnyddio cwcis er mwyn darparu adroddiadau ystyrlon am ymwelwyr â’r wefan ‘ ond dydyn nhw ddim yn casglu data personol amdanoch chi. Mae Google Analytics yn gosod neu’n diweddaru cwcis yn unig er mwyn casglu data sy’n ofynnol ar gyfer yr adroddiadau. Yn ogystal, mae Google Analytics ond yn defnyddio cwcis parti cyntaf. Mae hyn yn golygu na ellir newid neu adalw pob Cwci a osodir gan Google Analytics gan unrhyw wasanaeth ar unrhyw barth ar wahân i www.welshice.org. Mae rhagor o wybodaeth fanwl am gwcis Google Analytics i’w gweld yma.

Os oes gennych bryder am sut rydym yn trafod eich data, neu os hoffech gyflwyno cwyn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Book one now!